Regulamin Rajdu Baba Jaga Tour 5


REJESTRUJĄC SWÓJ UDZIAŁ W RAJDZIE AKCEPTUJESZ PONIŻSZY REGULAMIN I WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE SWOJEGO WIZERUNKU UWIECZNIONEGO NA ZDJĘCIACH I FILMACH POWSTAŁYCH PODCZAS BJT.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PONIŻSZEGO REGULAMINU!


 

§1

Organizatorem Imprezy Baba Jaga Tour, zwanej dalej BJT, jest Stowarzyszenie Motocyklowe CK Riders Kielce, mieszczące się przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach, zwane dalej ORGANIZATOREM.

§2

Rajd ma charakter turystycznego przejazdu po wyznaczonej trasie i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Zasadniczym celem BJT jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz: 

- Promocja regionu Świętokrzyskiego

- Upowszechnianie bezpiecznego sportu motorowego

- Propagowanie rekreacji rodzinnej

- Propagowanie turystyki motocyklowej

- Aktywne spędzenie czasu wśród znajomych

- Doskonalenie techniki jazdy na drogach ogólnego zastosowania tj. na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych itp.

§3

BJT odbędzie się w dniach 10.07.2020-12.07.2020 w Ośrodku Wypoczynkowych Jodełka w Świętej Katarzynie ul. Kielecka 3.

§4

Zgłoszenia udziału w BJT przyjmowane są od 18 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. lub wyczerpania miejsc w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją BJT nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po BJT i powstaną z winy uczestnika BJT. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie, powstałe z ich powodu, szkody na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zdrowotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z BJT. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w imprezie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim oświadczeniem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu BJT i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie CK Riders, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§5

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem BJT i akceptuję warunki udziału w imprezie.

§6

Oświadczam, że ukończyłam/em 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz zgłoszeniowy wypełnia mój rodzic lub opiekun prawny.

§7

Przyjmuję do wiadomości, że w BJT może wziąć udział każdy, kto posiada prawo jazdy, sprawny motocykl, dokona opłaty startowej i będzie znajdował się na liście uczestników umieszczonej na stronie BJT oraz, że uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, aktualnego ubezpieczenia OC i prawa jazdy.

UWAGA: Organizator ma prawa do zdyskwalifikowania uczestnika w następujących przypadkach:

- Kierowca lub pasażer są pod wpływem alkoholu.

- Kierowca odmówił okazania, na prośbę organizatora, dokumentów potwierdzających jego uprawnienia i stan techniczny pojazdu.

- Pojazd jest nie sprawny (cieknący płyny, zużyte opony).

W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zwrot kosztów!

§8

Uczestnik ponosi tylko koszty związane ze swoim zakwaterowaniem, wyżywieniem i materiałami startowymi ponieważ BJT jest imprezą zamkniętą, niekomercyjną, realizowaną przez Stowarzyszenie CK Riders w celu promocji regionu świętokrzyskiego przy patronacie Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparciu sponsorów. Opłaty za udział w wysokości 250PLN od każdego uczestnika z osobna należy wpłacać na konto Stowarzyszenia CK Riders podane w mailu zwrotnym przy rejestracji. Uczestnik dodawany jest do listy po zaksięgowaniu wpłaty.

§9

Rajd BJT odbywać się będzie w formie 2 tras na zasadach fair play.

Trasa Road - każdy zawodnik otrzymuje ślad GPS oraz mapkę trasy wg której musi dotrzeć do mety, mottem przewodnim jest dobra zabawa i promocja regionu.

Trasa Adventure - każdy zawodnik otrzymuje ślad GPS oraz mapkę trasy wg której musi dotrzeć do mety, mottem przewodnim jest dobra zabawa i promocja regionu.

By wziąć udział w klasyfikacji konkursowej uczestnik musi pokonać trasę do godziny 18:00 - limit podyktowany jest koniecznością podliczenia punktów wszystkich uczestników przed rozdaniem nagród.

 

Start indywidualny ze wspólnego miejsca dla obu tras - OW Jodełka, Święta Katarzyna, ul. Kielecka 3.

Meta wspólna dla obu tras - OW JodełkaŚwięta Katarzyna, ul. Kielecka 3.

Ruch na trasach BJT będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i kultury jazdy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

§10

Dokładny plan imprezy zostanie ogłoszony na 14 dni przed wydarzeniem.

§11

W ramach wpisowego dla pakietu "All Inclusive" uczestnik otrzymuje:

- 2 noclegi w OW Jodełka

- Wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja, drobny poczęstunek na trasie)

- Dodatkowy poczęstunek

- Materiały nawigacyjne

- Materiały promocyjne

- Koszulka Baba Jaga Tour 2020

- Pakiet startowy

- Niespodzianka

- Udział w konkursach z nagrodami

§12

W ramach wpisowego dla pakietu "Mini" uczestnik otrzymuje:

 

- Materiały nawigacyjne

- Materiały promocyjne

- Pakiet startowy

- Niespodzianka

- Udział w konkursach z nagrodami

§13

BJT nie jest imprezą masową w myśl rozumienia ustawy z dnia 20.03.2009 Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504

 

§14

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem podanych niezbędnych danych osobowych  podczas rejestracji oraz na Karcie Uczestnika jest Prezes Stowarzyszenia CK Riders Kielce, ul. Kusocińskiego 53, 25-045 Kielce. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: ckriderskielce@gmail.com, telefonicznie pod numerem 602 887 447 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w imprezie terenowej o nazwie „Baba Jaga Tour 4”, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania zgłoszenia – podstawę prawną przetwarzania danych w celu zrealizowania zgłoszenia stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji imprezy i uprawnień uczestnika wynikających z udziału
w imprezie oraz realizacji innych ustawowych obowiązków.

4. Odbiorcy danych – Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy o realizację przedsięwzięcia, podmiotom promującym i przekazującym relacje z imprezy, podmiotom oraz instytucjom z którymi Administrator współpracuje przy organizacji imprezy.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, ma on prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§15

Postanowienia końcowe

Wszyscy uczestnicy BJT muszą mieć ukończone 18 lat (lub być pod opieką prawnego opiekuna), posiadać polisę OC pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego.

 

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGUBIONE PRZED, W TRAKCIE I PO BJT!

 

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA KOLIZJE I WYPADKI PRZED, W TRAKCIE I PO BJT!

 

Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

 

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

 

Wszyscy uczestnicy BJT proszeni są o nie zaśmiecanie tras i szczególną troskę o środowisko naturalne.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.

 

Z poważaniem,

KOMITET ORGANIZACYJNY BJT